To najdzdravšie pre Vašu rodinu
Vitajte na našej stránke a dovoľte sa nám predstaviť.



Spoločnosť KRUP s.r.o. vznikla v roku 2000, prvotnou činnosťou spoločnosti bola výroba jačmenných krúp v mlyne v Huli – od toho bol odvodený aj názov spoločnosti KRUP. V roku 2008 prevzal KRUP aktivity spoločnosti EURIPACK a.s. - balenie a distribúciu ryže, strukovín, obilovín a suchých plodov do spotrebiteľských balení. Dnes je balenie potravín v prevádzke v Nitre hlavnou aktivitou spoločnosti KRUP, rozvíja sa naďalej aj výroba jačmenných krúp v prevádzke v Huli, ktorá bola rozšírená aj o lúpanie hrachov.


KRUP s.r.o. je slovenská spoločnosť zameraná najmä na predaj svojich výrobkov do maloobchodných reťazcov vo svojich obchodných značkách RIBEIRA, SVITKO a GAZDINKA, resp. v privátnych značkách odberateľov. Svoju produkciu predáva na Slovensku, do Česka, Poľska a ďalších štátov. Nájdete nás v obchodoch COOP Jednota Slovensko, Kaufland, Tesco, CBA, Milk Agro, FRESH, SAMA, Hypernova a ďalších.


KRUP s.r.o. je zákaznícky orientovaná spoločnosť, zameraná na kvalitu svojich výrobkov ( sme certifikovaní podľa FSSC 22000:2010), uspokojovanie potrieb zákazníkov, serióznosť voči partnerom, efektívnosť, cenovú primeranosť a flexibilitu 




     

KRUP s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov:                        KRUP s.r.o.
Sídlo:                          Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica
IČO:                            36 315 249
Kód projektu:            042NR080051

Názov a opis:

Zvýšenie konkurencieschopnosti modernizáciou technológií na zvýšenie kvality strukovín so zameraním na zvýšenie spracovania strukovín z domácej produkcie.
Projekt rieši zvyšovanie flexibility ako aj zlepšovanie kvality výsledných produktov s cieľom uspokojiť a osloviť zákazníkov na slovenskom i zahraničných trhoch.

Cieľ projektu:

  • zvýšenie kvalitatívnej úrovne výrobkov,
  • zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie rentability,
  • vytvorenie kapacitných predpokladov pre rast výroby balených strukovín a zvýšenie objemu výroby,
  • využitie trendu rastu záujmu o slovenské produkty a rozvoj produkcie balených strukovín slovenského pôvodu,
  • využitie trhových príležitostí na zahraničných trhoch,
  • udržanie a rast obratu, rast konkurencieschopnosti podniku,
  • prispieť k rozvoju slovenského poľnohospodárstva a spracovania výstupov slovenskej rastlinnej výroby.

Miesto realizácie projektu: Nitra
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy: 8/PRV/2015  
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B. Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Správa podľa § 21 ods. 2


Identifikácia verejného obstarávateľa:: KRUP s.r.o.

Predmet zákazky: Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín - KRUP s.r.o.

Hodnota zákazky: 672 976,78 EUR bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a čísla týchto oznámení:  Netýka sa

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:  23.10.2013, 17505 - WYT, Vestník č. 207/2013

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Netýka sa

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  Netýka sa

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Netýka sa

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

PREMETAL MON, s.r.o.

Bardejovská 42

080 01 Prešov

 

Zdôvodnenie: uchádzač predložil najlacnejšiu ponuku.

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: Netýka sa

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Netýka sa

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Netýka sa

 

Pre pridanie receptu
musíte byť prihlásený!


Registrácia