To najdzdravšie pre Vašu rodinu

Podmienky používania obsahu webovej stránky www.krup-sk.sk


V tomto texte sa nachádzajú pravidlá a podmienky, pod ktorými môžete používať obsah webovej stránky www.krup-sk.sk. Žiadame vás, aby ste sa s pravidlami oboznámili pred začiatkom jej používania. Tak sa vyhneme neskorším prípadným nedorozumeniam a s tým súvisiacim následkom.

Webovú stránku www.krup-sk.sk (v ďalšom texte: KRUP) založila a spravuje spoločnosť KRUP s.r.o.  (v ďalšom texte: KRUP)

Vaše prvé použitie webovej stránky Krup budeme považovať za váš súhlas s týmito pravidlami ako celkom, že sú vám pravidlá jasné a že ich akceptujete. Ak s nimi nesúhlasíte, žiadame vás, aby ste nevstupovali na webovú stránku Krup a aby ste nepoužívali jej obsah. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností súvisiacich s podmienkami používania, obráťte sa prosím na naše Kontakty.

Vzhľad a obsah webovej stránky Krup a Podmienky používania môžeme z určitých dôvodov meniť, preto vás žiadame, aby ste si ich pozorne prečítali a oboznámili sa možnými zmenami. Vaše ďalšie využívanie webovej stránky Krup budeme považovať za váš súhlas so všetkými prípadnými zmenami.


PODMIENKY POUŽÍVANIA OBSAHU WEBOVEJ STRÁNKY KRUP

Či ste už registrovaným užívateľom, alebo nie, využitie materiálu a obsahu webovej stránky Krup je dovolené iba na súkromné účely.


ZAKAZUJE SA


 • - zverejňovanie, zasielanie, sťahovanie a/alebo výmenu obsahu, ktorý porušujú platné predpisy na území, kde je webová stránka Krup zverejnená, včítanie nepravdivých, urážlivých, výhražných, útočných, vulgárnych, rasistických a iných obsahov, ktoré vyvolávajú nenávisť z akýchkoľvek dôvodov, alebo obsahy, ktorými sa porušujú cudzie autorské práva a iné intelektuálne vlastníctvo, neoprávnene sa zverejňujú údaje, ktoré predstavujú hospodárske, alebo iné tajomstvo, osobné údaje tretej osoby, alebo sa porušuje právo na ochranu osobnosti tretej osoby;
 • - zverejňovanie, zasielanie, sťahovanie a/alebo výmenu obsahu, ktorý porušuje práva detí, právo na súkromie ostatných užívateľov a tretích osôb;
 • - zjavná alebo skrytá reklama akýchkoľvek iných výrobkov, alebo služieb, ktoré nenesú značku Krup;
 • - využitie obsahu a funkcií webovej stránky Krup spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu nám, ostatným užívateľom, našim partnerom, alebo akejkoľvek tretej osobe;
 • - používanie falošnej identity za účelom vyhrážok manipulácie, podvodu, alebo uvedením do omylu nás, ostatných užívateľov alebo tretích osôb;
 • - zverejňovanie, zasielanie, sťahovanie, alebo výmenu nevyžiadaného obsahu užívateľom, alebo tretím osobám bez ich predchádzajúceho súhlasu alebo žiadosti, včítane aj viacnásobné zasielanie rovnakého alebo podobného obsahu (spamming), reťazové listy, pyramídové schémy a podobne;
 • - akékoľvek rušenie, alebo znemožňovanie použitia webovej stránky Krup užívateľom;
 • - neoprávnené zhromažďovanie, ukladanie, prenos, alebo používanie akýchkoľvek osobných údajov užívateľov webovej stránky Krup;
 • - využitie akéhokoľvek obsahu stránky, alebo jej časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak spozorujeme, že materiál, ktorý užívateľ umiestni, zverejní, alebo stiahne je v rozpore s Podmienkami používania a platnými predpismi, naša redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie, vymeniť, alebo odstrániť takýto materiál a to bez predchádzajúceho povolenia, alebo oznámenia. Tiež, v závislosti od závažnosti a frekvencie takéhoto porušenia si vyhradzujeme právo na zrušenie užívateľského účtu registrovaného užívateľa, ako výnimočné opatrenie v prípade, že to uznáme za vhodné. Nezodpovedáme za žiadnu škodu, priamu, alebo nepriamo, ktorá bola vyvolaná takýmto konaním ktorémukoľvek užívateľovi, alebo tretej osobe.Používaním obsahu webovej stránky Krup súhlasíte s dozorom našej redakcie, či je obsah, ktorý ste poslali, zverejnili, stiahli, alebo vymenili v súlade s týmito Podmienkami, alebo platnými predpismi. Pred zverejnením neprezeráme, ani nespracúvame materiály užívateľa. Z dôvodu, že náš dozor nie je sústavný, neručíme, či je všetok obsah, ktorý sa objaví na stránke webu Krup pravdivý, prípadne povolený v zmysle týchto Podmienok, alebo dostupný, ani neručíme za pôvod takéhoto obsahu. 

Vyzývame vás, aby ste nám oznámili, ak si pri používaní webovej stránky Krup všimnete obsah, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami využitia. To vám chceme zjednodušiť, preto nás môžete kedykoľvek priamo kontaktovať prostredníctvom formulára alebo na mailovej adrese info@krup-sk.sk.

Bez ohľadu na to, že máme právo dozoru nad obsahom, za obsah, ktorý zverejňujete, sťahujete, alebo si vymieňate na webovej stránke Krup zodpovedáte vy osobne. Použitím obsahu webovej stránky Krup súhlasíte, že v najväčšom možnom zákonnom rozsahu Krup nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie, alebo nedbalosť pri zverejňovaní, sťahovaní, alebo výmene takéhoto obsahu, ani za jeho možné dôsledky, ako ani za škodu spôsobenú iným užívateľom, alebo tretím osobám z dôvodu zverejňovania takého obsahu.

V prípade nedodržiavania ustanovení o obsahu a aktivitách z týchto Podmienok, všetci užívatelia a tretie osoby budú niesť zodpovedajúce zákonné následky, ako aj zodpovedať za všetky škody, ktoré vzniknú na základe nedovolených aktivít, alebo zverejnením, prípadne sťahovaním zakázaného obsahu, ostatným užívateľom, alebo tretím osobám.


OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY KRUP


Webová stránka Krup vám umožňuje využívanie rôznych obsahov a funkcií. Obsah tvoríme my, naši spolupracovníci a partneri, ale aj vy, ako užívatelia.

Vyvinieme maximálne možné úsilie, aby vám webová stránka Krup a celý jej obsahu a funkcie boli kedykoľvek dostupné v súlade s týmito Podmienkami.

JE ZAKÁZANÉ:


 • - využívanie obsahu webovej stránky Krup na komerčné účely, čo zahŕňa preberanie, reprodukovanie, prenajímanie, distribúciu, zverejňovanie, verejné vystavovanie a prezentáciu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Krup
 • - obsah, ktorý sa nachádza na webovej stránke Krup využívať za účelom reklamy, prípadne prezentácie, akéhokoľvek výrobku, alebo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Krup
 • - využívať akýkoľvek obsah, ktorý sa nachádza na webovej stránke Krup za účelom predaja akéhokoľvek výrobku, alebo služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Krup
 • - menenie, preklad, adaptáciu, alebo akékoľvek iné spracovanie takéhoto obsahu na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Krup.

Zaväzujeme sa, že bez meškania preskúmame každé oznámenie, súvisiace s porušením predchádzajúcich odstavcov a to obzvlášť, ak sa na jeho základe bude požadovať odstránenie určitého obsahu z webovej stránky Krup. V takomto prípade očakávame od používateľov maximálnu spoluprácu ohľadom zisťovania faktov. Ak zistíme, že ohlásené konanie bolo v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok, ale aj v ostatných prípadoch, keď to budeme považovať za odôvodnené, takýto obsah odstránime z webovej stránky Krup bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi.

Používaním webovej stránky Krup potvrdzujete, že ste si vedomí, že obrázky, názvy, fotografie, grafy, logá a iné sú chránené rôznymi právami intelektuálneho vlastníctva, ktorých nositeľom je Krup, alebo tretie osoby. Bez ohľadu na vaše využívanie webovej stránky Krup tým nezískavate právo na použitie (licenciu) akéhokoľvek autorského diela, obchodnej, alebo ochrannej známky, dizajnu, patentu, alebo iného práva, ktorého nositeľom je Krup, prípadne tretia osoba.

Váš obsah v časti Pridaj recept tu vám umožňujeme, aby ste na webovú stránku Krup umiestnili (upload) fotografie, obrázky a podobne. Ste si vedomí, že tieto materiály budú prístupné nám, ostatným užívateľom a tretím osobám.

V momente odovzdania, umiestnenia, alebo výmeny takéhoto obsahu, každý používateľ v prospech Krup zakladá bezplatné, bezvýhradné, priestorovo, obsahovo a časovo neobmedzené právo na využívanie tohto obsahu a materiálu. Na základe toho my budeme oprávnení, v maximálnom rozsahu povoleného platným národným predpismi vykonávať majetkové práva týkajúce sa takéhoto obsahu a materiálu, včítane osobitného zverejňovania materiálu na webovej stránke Krup, alebo na inom mieste podľa nášho výberu, včítane materiálov o novinkách, využitie a distribúciu materiálov na účely prezentácie a reklamy, bez ohľadu na médium a to voči ostatným užívateľom, partnerom a tretím osobám, ďalej reprodukovanie, spracovanie, prispôsobenie, zverejňovanie a to vcelku, alebo čiastočne, bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia užívateľa.

V prípade, že v obsahu, ktoré ste vy umiestnili, alebo stiahli, ktorý je chránený autorskými, alebo inými právami, chceme získať výhradné práva na využívanie, vzájomné práva a povinnosti s vami upravíme osobitnou zmluvou.

Máte právo, aby sa spolu s obsahom, ktorý zverejňujete, alebo umiestňujete na webovej stránke Krup nachádza aj vaše meno a priezvisko, ako autora materiálu. Pri zverejňovaní, alebo umiestňovaní obsahu na portáli máte právo, voľby, aby sa pri obsahu objavilo vaše užívateľské meno, alebo vaše meno a priezvisko.

Využívaním webovej stránky Krup udeľujete súhlas, so zmenou, prispôsobením, doplnením a redakciou, akéhokoľvek obsahu, ktorý ste umiestnili, alebo zverejnili. Vyhradzujeme si právo, ale sa nezaväzujeme, že materiál ktorý nám bol doručený (upload), alebo zverejnený budeme meniť dopĺňať, prispôsobovať, upravovať, zverejňovať čiastočne, používať v rôznych žurnalistických nástrojoch pred, prípadne pred objavením na webovej stránke Krup.

Vaše záruky. Pri zverejňovaní, alebo umiestňovaní (upload) obsahu na webovej stránke Krup nám poskytujete nasledovné záruky z pohľadu materiálu, ktorý posielate, zverejňujete, alebo umiestňujete na stránkach nášho portálu:

 • - že ste autorom takéhoto obsahu, prípadne nositeľom autorského práva a/alebo iných práv intelektuálneho vlastníctva týkajúceho sa týchto obsahov a že ste úplne oprávnený založiť v prospech spoločnosti Krup zodpovedajúce práva v súlade s týmito Podmienkami používania,
 • - že materiál je vaším vlastníctvom, prípadne, že ste ho nadobudli v súlade so zákonom,
 • - že zverejňovanie obsahu chráneného autorskými právami, alebo inými právami intelektuálneho vlastníctva v akejkoľvek forme nebude akýmkoľvek spôsobom porušovať práva tretích osôb, včítane najmä autorského práva a iných práv intelektuálneho vlastníctva, povesť, česť, dôstojnosť, právo na súkromie a ostatné práva na ochranu osobnosti tretích osôb,
 • - že používanie tohto obsahu v súlade s Podmienkami používanie nespôsobí škodu, materiálnu, alebo nemateriálnu nám, iným užívateľom, prípadne tretím osobám,
 • - že vaše autorské právo, prípadne iné práva intelektuálneho vlastníctva nie je obmedzené v prospech nejakej tretej osoby,
 • - že obsah je podľa vášho najlepšieho svedomia a vedomia úplne pravdivý a presný.

Týmto súhlasíte, že všetky prípadné požiadavky o náhradu škody, ktoré budú požadované od Krup, v prípade porušenia hore uvedených záruk preberiete na seba a že spoločnosti Krup, prípadne iným poškodeným užívateľom, prípadne tretím osobám nahradíte celú škodu a náklady, ktoré vzniknú z dôvodu porušenia horeuvedených záruk. Krup sa zaväzuje, že vás bude bez meškania informovať o akejkoľvek požiadaviek o náhradu škody z dôvodu porušenia horeuvedených záruk.


OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU


Obsah, ktorý užívatelia bezprostredne pošlú, zverejnia, alebo umiestnia na webovej stránke Krup, v akejkoľvek forme sa berú výhradne "také aké sú", teda, "ako sú dostupné, takže sa nepovažujeme zodpovednými za možné následky, včítane akejkoľvek škody, ktorá môže vzniknúť ostatným užívateľom, alebo tretím osobám, ktorá vy mohla vyplynúť z rôzneho výkladu obsahu, ktorý sa nachádza na webovej stránke Krup.

Napriek vynaloženej rozumnej snahe, neručíme, že portál webovej stránky Krup, prípadne akýkoľvek jeho obsah bude vždy dostupný a disponibilný, že nebude obsahovať chyby a počítačové programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu ostatným užívateľom, alebo tretím osobám (napríklad vírusy, počítačové červy a podobne). 

V maximálne možnej miere povolenej zákonom vylučujeme zodpovednosť za:

 • - za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne užívateľom, alebo tretím osobám následkom zverejnenia zakázaného obsahu v rozpore s Podmienkami využívania, užívateľmi, tretími osobami, sponzormi, inzerentmi atď.,
 • - za akúkoľvek škodu, ktorú užívatelia, alebo tretie osoby spôsobia, alebo utrpia v súvislosti s využívaním webovej stránky Krup, osobitne v prípadoch zneužitia, zničenia, alebo poškodenia obsahu, alebo funkcie, prípadne v prípade zneužitia užívateľského účtu a podobne,
 • - za škodu spôsobenú inými užívateľmi, alebo tretími osobami, kvôli porušeniu ich autorského, alebo iného práva intelektuálneho vlastníctva z dôvodu zverejnenia, alebo umiestnenia obsahu inými užívateľmi webovej stránky Krup,
 • - za škodu spôsobenú užívateľom, a/alebo tretím osobám následkom nedostupnosti webovej stránky Krup, prípadnej jednotlivých obsahov, alebo funkcií,
 • - za akúkoľvek škodu spôsobenú užívateľom, alebo tretím osobám zmenou, alebo zrušením jednotlivého obsahu, funkcie, služby, dizajnu a koncepcie webovej stránky Krup, alebo celého portálu,
 • - za akúkoľvek škodu spôsobenú užívateľom, alebo tretím osobám v súvislosti s využívaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom liniek zverejnených na webovej stránke Krup.


Aktualizované: 01.10.2013Pre pridanie receptu
musíte byť prihlásený!


Registrácia